Hackad.se Allmänna villkor

Hej och välkommen till våra Allmänna villkor för användande av hackad.se samt den tjänst som tillhandahålls på domänen.

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller mellan ProtectMe International AB, org.nr 559016–3217 (”ProtectMe”) och dig som användare (”Användare”, ”du” eller ”dig”) av Tjänsten och Webbplatsen. ProtectMe tillhandahåller innehållet och tjänsten (”Tjänsten”) på www.hackad.se (”Webbplatsen”).

1 Allmänt och dina åtaganden

Genom att besöka Webbplatsen och använda Tjänsten accepterar du att vara bunden av Villkoren och ProtectMe:s Integritetspolicy, vilken du hittar här: www.hackad.se/integritetspolicy. För att använda Tjänsten måste du vara över 18 år och i övrigt behörig att ingå avtal enligt svensk lag.

När du använder Tjänsten ska du, i det fall du inte söker på en e-postadress tillhörande dig själv, ha inhämtat samtycke från den vars e-postadress du anger i Tjänsten. Du åtar dig vidare att alltid använda Webbplatsen och Tjänsten i enlighet med ProtectMe:s vid var tid angivna instruktioner, oavsett om de återfinns i Villkoren, Integritetspolicyn eller på annan plats på Webbplatsen. Du ansvarar även själv för, och garanterar, att den information du laddar upp eller på annat sätt kommunicerar på eller via Webbplatsen;

  • inte gör intrång i annans rättighet och/eller står i strid med svensk eller annan lagstiftning; och
  • att du har rätt att förfoga över sådan information.

2 Pris och betalning

Tjänsten tillhandahålls utan kostnad. ProtectMe kan dock komma att lägga till tjänster, funktioner och tillbehör för vilka ProtectMe tar betalt. I sådant fall kommer du aktivt behöva ingå ett avtal avseende sådana tillägg varvid ProtectMe kommer upplysa dig om din betalningsskyldighet.

3 Ansvar och avtalsbrott

Om ProtectMe får anledning att tro att den information du försett ProtectMe med inte är korrekt, att du inte använder Tjänsten i enlighet med dina åtaganden enligt ovan eller på annat sätt använder Tjänsten på ett sätt som inte är förenligt med Villkoren har ProtectMe rätt att begränsa din åtkomst till Webbplatsen och Tjänsten. Sådan åtgärd kommer emellertid enbart föranleda fakturering den abonnemangsperiod som Tjänsten nyttjats, vid nyttjande av avgiftsbelagda tjänster.

Du har inte rätt till ersättning för skador, såsom utebliven vinst eller andra följdskador, under förutsättning att grov vårdslöshet inte föreligger från ProtectMe:s sida. ProtectMe ansvarar inte för skada som uppkommer på grund av innehåll i data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten eller Användarens vidtagna åtgärder som en följd av användandet av Tjänsten. ProtectMe ansvarar inte heller för skada orsakad av datavirus eller motsvarande, försening, förvanskning eller förlust av data eller för Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

Tjänsten är en söktjänst som kan hjälpa dig att upptäcka oegentligheter kopplade till din dator och/eller dina personuppgifter i ett tidigt skede. ProtectMe tar således inget ansvar för eventuell ekonomisk skada som åsamkats dig på grund av obehörig tredje mans utnyttjande av dina personuppgifter, bankuppgifter, dator, kontokort, ID-kort eller i övrigt. ProtectMe lämnar inte heller några garantier om att sådana obehöriga nyttjanden upptäcks genom Tjänsten. Du ansvarar själv för att vidta lämplig åtgärd när Tjänsten gör dig uppmärksam på att någon kan ha använt dina personuppgifter i otillbörligt syfte. För att undvika missförstånd kommer ProtectMe alltså inte ersätta eventuell skada, varken direkt eller indirekt, som uppstått på grund av att någon obehörigen nyttjat din identitet, kontokort, ID-handling, gjort intrång i din dator eller på annat sätt inkräktat i ditt privatliv.

4 Immateriella rättigheter

Användare har inte rätt att använda ProtectMe:s varumärken eller firma utöver vad som krävs för användande av Tjänsten enligt Villkoren.

5 Force majeure

Om ProtectMe är förhindrad att fullgöra sina åtaganden i enlighet med Villkoren eller Integritetspolicyn på grund av omständigheter som ProtectMe inte skäligen kunnat råda över och som ProtectMe inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder ProtectMe inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, inkluderat men inte begränsat till arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, uppror, terroristattack, embargo, myndighetsingripande, myndighetsbestämmelse eller lag, fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits, samt annan omständighet utanför ProtectMe:s kontroll, givet att ProtectMe i rimlig utsträckning försökt begränsa skadan, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljd.

6 Cookies

När du besöker Webbplatsen eller använder Tjänsten på din dator, surfplatta eller annan utrustning lagrar ProtectMe en textfil på utrustningen för att ProtectMe ska kunna tillhandahålla Webbplatsen och/eller Tjänsten. Genom att besöka Webbplatsen och/eller använda Tjänsten godkänner du att ProtectMe hämtar och sparar viss teknisk information (sk. Cookies) på den utrustning som används för att besöka Webbplatsen och/eller använda Tjänsten.

Du har alltid möjlighet att neka användning av Cookies genom att ställa in det i din webbläsare. Vi vill göra dig uppmärksam på att din användarupplevelse av Webbplatsen och Tjänsten kan komma att försämras när du nekar Cookies, eftersom det kan göra att du inte kan använda alla funktioner på Webbplatsen och i Tjänsten.

7 Överlåtelse

ProtectMe har rätt att när som helst överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Villkoren förutsatt att det övertagande bolaget skäligen kan förväntas fullgöra sina skyldigheter enligt Villkoren på ett för Användaren tillfredsställande sätt. Om ProtectMe överlåter sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor ersätter förvärvaren ProtectMe som part och förvärvaren har i sin tur rätt att överlåta dessa förvärvade rättigheter och skyldigheter till annan.

8 Tillägg och ändringar

Den senaste versionen av Villkoren som gäller för besök på Webbplatsen och användande av Tjänsten, återfinns alltid via webbplatsen www.hackad.se. ProtectMe förbehåller sig rätten att göra mindre ändringar som träder i kraft två (2) veckor efter det att ändringarna i Villkoren har publicerats på Webbplatsen. Den senaste versionen av Villkoren ersätter samtliga tidigare versioner. Vid besök på Webbplatsen och/eller användande av Tjänsten efter ändringarnas ikraftträdande anses ändringarna accepterade. Motsvarande gäller för övriga dokument som omfattas av Villkoren.

9 Tvist och tillämplig lag

Tvist i anledning av Villkoren ska avgöras av svensk allmän domstol med tillämpning av svensk rätt.